Управління фізичної культури та спорту
Донецької обласної державної адміністрації

Школа вищої спортивної майстерності

м. Дружківка, вул. Космонавтів, 40
E-mail: shvsm.dr@gmail.com
 

Фотогалерея

 

 ШВСМ у Facebook

 

 
Головна » Національно-патріотичне виховання

Принципи національно-патріотичного виховання

Події, які нині переживає український народ, ще раз засвідчили, що проголошена у 1991 р. державна незалежність потребує постійного захисту, забезпечення національно-патріотичного та військово-патріотичного виховання дітей та молоді.

Революційні зміни в листопаді 2013 - березні 2014 р., війна на Сході країни демонструють готовність молодого покоління відстоювати національні цінності, українську державність, орієнтацію на фундаментальні орієнтири світової цивілізації; свідчать про виховання української молодої людини в дусі толерантності та поваги до інших національних спільнот, бажання долучитися до сім'ї народів, які творять спільний європейський дім.

Побудова громадянського суспільства, інтеграція України у світове та європейське співтовариство передбачають орієнтацію на Людину, її духовну культуру, виховання ціннісного ставлення до соціального оточення та самої себе, національно свідомого, високоосвіченого, життєво компетентного, толерантного громадянина - патріота, здатного до саморозвитку та самовдосконалення, відповідального перед своєю нацією.

Національно-патріотичне виховання потребує формування національно-патріотичної свідомості, а саме: особистісної ідентифікації зі своєю нацією, віри в духовні сили та майбутнє країни, волі до праці на користь народу; усвідомлення моральних та культурних цінностей; знання історії, звичаїв, обрядів, символіки як всієї країни так і її регіонального різноманіття.

Головною домінантою національно-патріотичного виховання дітей та молоді є формування у особистості ціннісного ставлення до суспільства, держави та самої себе; відчуття свої належності до України, усвідомлення єдності власної долі з долею своєї країни; активної за формою та моральної за змістом життєвої позиції.

Інформованість молоді щодо різних сфер соціального життя; науки, техніки, освіти, оборони; а також безпосередня участь молоді у різних формах волонтерського руху, створюють сприятливі умови для розвитку всіх складових національно-патріотичного виховання як пріоритетної сфери соціального життя країни, підвищення його статусу та розвитку потенціалу, досягнення якісно нових результатів у вихованні підростаючого покоління.

На сучасному етапі розвитку держави виникла необхідність здійснення системних заходів, спрямованих на посилення національно-патріотичного виховання дітей та молоді - формування нового українця, що діє на основі національних та європейських цінностей.

Національно-патріотичне виховання є складовою загального виховного процесу підростаючого покоління, головною метою якого є набуття дітьми та молоддю соціального досвіду, готовності до виконання громадянських і конституційних обов'язків, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури взаємин, формування особистісних рис громадянина Української держави.

Системне національно-патріотичне виховання є однією з головних складових національної безпеки України. Воно сприяє зміцненню соціально-економічних, духовних, культурних основ розвитку українського суспільства і держави, військово-патріотичному вихованню молоді, спрямованому на підготовку її до служби в армії, задоволенню інтересів підростаючого покоління у постійному вдосконаленні фізичної підготовки, мотивацію молоді до військової служби, забезпеченню духовної єдності поколінь, вихованню поваги до батьків, людей похилого віку, турботі про людей з особливими потребами, вихованню гідності, прагнення до свободи, справедливості, толерантності, миролюбності, готовності і здатності протидіяти проявам несправедливості, жорстокості, аморальності, правопорушень, бездуховності, антигромадської діяльності.

Стосовно спортивної діяльності: на ранньому етапі вихованням дитини займаються родина, дитячі виховні заклади та школа. До спортивної школи молода людина приходить вже зі своїми (у більшості випадків) уявленнями себе як особистості, життєвих цінностей та їх пріоритетів, маючи вже свій набір рис та уявлень щодо свого майбутнього, свій життєвий досвід. Займаючись спортом і співпрацюючи з тренером (а цей період, у своїй більшості, співпадає з підлітковим віком, тобто важливим періодом формування особистості у всіх її проявах), у молодої людини відбувається формування і трансформація багатьох понять, вона підпадає під вплив тренерів та оточення, і те, яким є цей вплив, цілком залежить від особистісних якостей тренера та оточення. Для вихованців вплив і авторитет тренера є вагомим. А спортсмени, які досягли висот у спорті, – ідеалами, на яких бажають бути схожими, на показники та досягнення яких орієнтуються.

Щодо механізмів реалізації патріотичного виховання молоді – розглянуті в повному обсязі, включаючи удосконалення нормативно-правової бази патріотичного виховання молоді, взаємодію органів державної влади, місцевого самоврядування з громадянським суспільством у сфері національно-патріотичного виховання, а також передбачені заходи з інформаційного забезпечення національно-патріотичного виховання дітей та молоді.

План заходів з патріотичного виховання

 Мета проведення: виховання почуття патріотизму, національної самосвідомості, відданості у служінні Батьківщині, духовної єдності поколінь.


з/п
Зміст заходу Строк виконання
1 2 3
1. Виховання правової культури, поваги до Конституції України, Законів України, державної символіки – Герба, Прапора, Гімну України та історичних святинь
1.1. Забезпечити наявність державної символіки, виконання державного Гімну та підняття державного Прапора перед початком змагань на території держави та під час проведення різноманітних урочистих зібрань й інших масових заходів Постійно
1.2. Брати участь у заходах до Дня Державного Прапора України на місцях Серпень
1.3. Проводити правову освіту та виховання, направлені на розвиток у молоді почуття власної гідності, усвідомлення своїх прав і місця в суспільстві, можливості реалізації своїх прав у поєднанні з виконанням обов’язків Постійно
1.4. Забезпечити проведення циклу заходів за темою: «Мої права і обов’язки за Конституцією України» Червень
2. Сприяння набуттю молоддю соціального досвіду, успадкування духовних та культурних надбань українського народу
2.1. Проводити серед молоді освітню, інформаційну роботу з вивчення, популяризації національної історії та культури шляхом ознайомлення з об'єктами історичної та культурної спадщини України, області, міста, використовуючи активні форми роботи. Постійно
3. Формування мовної культури, оволодіння та вживання української мови  як духовного коду нації
3.1. У плані роботи передбачити заходи з відзначення Дня української писемності та мови Листопад
4. Формування духовних цінностей українського патріота: почуття патріотизму, національної свідомості, любові до українського народу, його історії, Української держави, рідної землі, родини, гордості за минуле і сучасне на прикладах героїчної історії українського народу та кращих зразків культурної спадщини
4.1. Організувати роботу щодо спонукання до вивчення історичного минулого, культури українського народу, пропагування здобутків національної духовної спадщини шляхом участі у міських акціях, заходах патріотичного спрямування Постійно
4.2. Забезпечити участь у зустрічах, вечорах пам'яті, творчих конкурсах, походах шляхами бойової слави з метою пропагування та виховання молоді на кращих зразках героїчної історії країни, славних бойових і трудових традицій старшого покоління При наявності можливості
5. Відновлення і вшанування національної пам’яті
5.1. У планах роботи передбачити заходи, відповідно до Календаря дат, рекомендованного Громадською радою з національно-патріотичного виховання при Міністерстві освіти і науки України Постійно
5.2. Забезпечувати відвідування виставок фото- та архівних документів, що ілюструють становлення та розвиток українського державотворення При наявності можливості
5.3. Забезпечувати відвідування тематичних експозицій до Дня захисника Вітчизни та до Дня Збройних Сил України 14 жовтня та
6 грудня
6. Формування психологічної та фізичної готовності молоді до виконання громадянського і конституційного обов’язку щодо відстоювання національних інтересів та незалежності держави, підвищення престижу і розвиток мотивації молоді до державної та військової служби
6.1. Забезпечувати участь у змаганнях Постійно
7. Забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків, людей похилого віку, турбота про молодших та людей з особливими потребами
7.1. Здійснювати як форму виховної роботи «шефський патронат» між вихованцями молодшого та старшого віку Постійно 
7.2. Передбачити заходи з відзначення Дня Матері Травень
7.3. Здійснювати підтримку та розвиток молодіжного волонтерського руху, залучення вихованців до посильної допомоги людям похилого віку, інвалідам Постійно
7.4. Забезпечувати участь у заходах Всеукраїнської акції «Почуйте всі!», що проводиться Всеукраїнським благодійним фондом «Серце до серця» Постійно
8. Консолідація діяльності органів державного управління та місцевого самоврядування, навчальних закладів, громадських організацій щодо національно-патріотичного виховання
8.1. Брати участь у спільних урочистих зібраннях, святкуваннях, спортивно-масових заходах, відзначення днів міста, села, району Постійно
9. Сприяння діяльності установ, навчальних закладів, організацій, клубів та осередків громадської активності, спрямованих на патріотичне виховання молоді
9.1. Забезпечувати взаємозв’язок з районними управліннями, службами, освітніми, культурно- просвітницькими закладами, творчими спілками, громадськими організаціями з питань організації і підтримки різних форм дозвілля та зайнятості дітей і підлітків у позаурочний час Постійно
10. Підтримання кращих рис української нації – працелюбності, прагнення до свободи, любові до природи та мистецтва, поваги до батьків та родини
10.1. Проводити благоустрої на прилеглих територіях За необхідністю за наявності можливості
10.2. Здійснювати заходи зі збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду, формування у молоді екологічної культури і підвищення екологічної свідомості Постійно
10.3. Організувати відвідування місць поховань загиблих воїнів Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років, жертв голодомору та політичних репресій у населених пунктах Постійно
11. Створення умов для розвитку громадянської активності, професіоналізму, високої мотивації до занять спортом як основи конкурентоспроможності громадянина, а відтак, держави
11.1. Проводити різносторонню роботу щодо розвитку громадянської активності, професіоналізму, високої мотивації до занять спортом Протягом року
12. Сприяння розвитку фізичного, психічного та духовного здоров’я
12.1. Забезпечувати участь на всіх етапах масових заходів художньо-естетичного, науково-технічного, еколого-натуралістичного, туристсько-краєзнавчого, національно-патріотичного, фізкультурно-оздоровчого, військового та спортивного напрямку Протягом року
12.2. Організовувати та проводити заходи, направлені на збереження та зміцнення здоров’я, формування свідомої мотивації здорового способу життя, навичок дбайливого ставлення до власного здоров’я та життя Постійно
12.3. Брати участь у спортивних змаганнях, забезпечувати участь у спортивних змаганнях та зборах Постійно
13. Виховання здатності протидіяти проявам аморальності, правопорушень, бездуховності, антигромадської діяльності
13.1. Забезпечувати проведення комплексу заходів з профілактики правопорушень, формування у молоді духовності, моральної культури, толерантної поведінки, уміння жити в громадянському суспільстві Постійно

План заходів ШВСМ
за напрямком національно-патріотичного виховання на 2016 рік
(завантажити)

 
Щотижневі звіти і плани:


 Кращі в 2018 році

Посилання: